Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Baarlo, Uiterdijkenweg 61, plaatsen vergister (10-06-2021)
Basse, Paasloregel 77, aanbrengen vanggoot dakpannen (16-06-2021)
Giethoorn, Beulakerweg 65, bouwen vervangende schuur (11-06-2021)
Giethoorn, Molenweg 41, wijzigen gevel (11-06-2021)
Kalenberg, Kalenberg Zuid 23, starten Bed & Breakfast (09-06-2021)
Oldemarkt, naast Poestpad 1, plaatsen omheining (09-06-2021)
Oldemarkt, Slootland 16, bouwen tuinhuis (08-06-2021)
Sint Jansklooster, Halleweg 4, plaatsen gaskast (10-06-2021)
Sint Jansklooster, Halleweg 12, plaatsen gaskast (10-06-2021)
Sint Jansklooster, Heetveld 35, uitbreiden bedrijfsgebouw (16-06-2021)
Tuk, Remmelinge 2, plaatsen dakkapel (11-06-2021)        
Vollenhove, Kerksteeg 1, plaatsen deurkozijn (10-06-2021)        
Vollenhove, Oppen Swolle 7, plaatsen gaskast (10-06-2021)             
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Steenwijk, naast Eeser Hout 16, realiseren 36 boxunits (15-06-2021)        
Steenwijk, Stationsplein 12 t/m 30, transformeren kantoorpand naar 10 appartementen (16-06-2021)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Basse, Oldemarktseweg 233, plaatsen podium en tribune t.b.v. tijdelijk openluchttheater (11-06-2021)    
Eesveen, Dwarsweg 14C, uitbreiden woning (15-06-2021)
Giethoorn, Petersteeg, aanbrengen beschoeiing en kappen drie elzen plus es (16-06-2021)
Oldemarkt, de Hare 88, kappen eik (10-06-2021)
Paasloo, Hooiweg 3a, bouwen vervangende biggenstal (10-06-2021)
Sint Jansklooster, Bergkampen 10, uitbreiden kapschuur (16-06-2021)
Steenwijk, Buitensingel 10, vervangen twee dichte deuren door twee glazen deuren (15-06-2021)
Steenwijk, Buitensingel 37, plaatsen tijdelijke woonunit (09-06-2021)
Steenwijk, Nieuwe Onnastraat 7, wijzigen voorgevel (16-06-2021)
Wetering, Wetering West 39a, bouwen sanitair gebouw (16-06-2021)
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 66, gewijzigd uitvoeren  reeds verleende vergunning m.b.t. verbouwen stal (16-06-2021)      
 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken. 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).