Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

 Commissie bezwaarschriften

5 juli 2021, gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk
Agenda:
19.00 uur: bezwaarschrift tegen afwijzing aanvraag tweede inrit op perceel Magistraat 2  in Steenwijk
20.00 uur: bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning plaatsen spuitcabine en het daarvoor aanpassen van een vloer locatie Elzenbroek 2 in Steenwijk 
21.00 uur: bezwaarschrift tegen weigering omgevingsvergunning voor het permanent bewonen van een recreatiewoning locatie Binnenpad 17A in Giethoorn 
De stukken liggen t/m 5 juli 2021 voor belanghebbenden ter inzage (1).
Vanwege de coronamaatregelen (1,5 meter onderlinge afstand) is beperkt ruimte voor publiek. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk. Wilt u bij de hoorzitting aanwezig zijn? Neem dan uiterlijk 1 juli 2021 contact op met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften, telefoonnummer 14 0521

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).