Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan Steenwijk - Prins Bernhardstraat

De gemeenteraad heeft op 8 juni 2021 het bestemmingsplan Steenwijk - Prins Bernhardstraat vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de bedrijfsbestemming in een woonbestemming en daarmee de bouw van 5 woningen mogelijk te maken.

De stukken liggen van 30 juni t/m 10 augustus 2021 ter inzage (1). 
Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.STWmeppelerweg40BP-VA01  

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.STWmeppelerweg40BP-VA01  

Reageren?

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen daartegen tot en met 10 augustus 2021 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EZ Den Haag. Voor niet-belanghebbenden is beroep instellen alleen mogelijk, indien tegen het ontwerp bestemmingsplan een zienswijze is ingediend.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 11 augustus 2021. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).