Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Baarlo, Uiterdijkenweg 61, vergroten input co-vergister (17-06-2021)
Belt-Schutsloot, Vaste Belterweg 5, vervangen raam door deuren (22-06-2021)
Giethoorn, Molenweg 31, starten Bed & Breakfast (19-06-2021)        
Giethoorn, Rietkragge 50, bouwen woning  (17-06-2021)
Kallenkote, Kallenkote 25A, bouwen vervangende schuur (19-06-2021)
Steenwijk, Onnastraat 46, bouwen 4 bergingen (21-06-2021)
Steenwijk, Schaepmanstraat 5, tijdelijk plaatsen noodlokaal  (16-06-2021)
Steenwijk, Stationsstraat 30, onderhoud en verduurzamen woning (17-06-2021)        
Vollenhove, Aan Boord 1, kappen 4 essen bij voetbalveld (21-06-2021)        
Wanneperveen, Veldweg/Reeënweg, bouwen gemaal, plaatsen houtendamwand en graven sloten en greppels (22-06-2021)
Witte Paarden, Steenwijkerweg 213, bouwen opbouw op garage (23-06-2021)          


Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Wanneperveen, Veneweg 130, realiseren woonruimte t.b.v. begeleid wonen (21-06-2021)       
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Ds. T.O. Hylkemaweg 30, wijzigen gevel (17-06-2021)
Giethoorn, Molenweg 41, wijzigen gevel  (21-06-2021)        
Kallenkote, De Wulpen, vervangen brug (17-06-2021)        
Oldemarkt, Frieseweg 21, bouwen schuur (20-01-2020)        
Steenwijk, Buitensingel 13, bouwen woning (17-06-2021)     

      
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor: 
Wanneperveen, tussen Zomerdijk 4 en 4a, bouwen gemaal Leenders

De stukken liggen van 30 juni t/m 11 augustus 2021 ter inzage (1).  

Het plan is te raadplegen op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.WNPgmlLeendersOV-VA01  
De bestanden zijn beschikbaar op: https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.WNPgmlLeendersOV-VA01   

 

Reageren?

T/m 11 augustus 2021 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).