Kennisgeving concept Verordeningen maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2017 en concept Verordening jeugdhulp Steenwijkerland 2017

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
14-03-2017
Einddatum
04-04-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Per 1 januari 2015 zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet van kracht. Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten om binnen de kaders van deze wetten de verordeningen vast te stellen. Inmiddels is twee jaar ervaring opgedaan met de Wmo en met Jeugdhulp en het is wenselijk dat de beide verordeningen geactualiseerd worden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 maart 2017 ingestemd met de beide concept verordeningen. Na de inspraakperiode zullen de definitieve versies in juni ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

De concept Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2017 (pdf, 421 KB) en de concept Verordening jeugdhulp Steenwijkerland 2017 (pdf, 358 KB) liggen van 14-03-2017 tot 04-04-2017 ter inzage. Daarnaast kunt u de concept verordeningen digitaal inzien op de gemeentelijke website www.steenwijkerland.nl.

Reageren?

Ten aanzien van de concept Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2017 en de concept Verordening jeugdhulp Steenwijkerland 2017 kunnen ingezetenen van Steenwijkerland en belanghebbenden van 14-03-2017 tot 04-04-2017 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze naar voren brengen.

U kunt uw zienswijze sturen aan het secretariaat van de afdeling maatschappelijke ontwikkeling (secretariaat.MO@steenwijkerland.nl) of per post (Gemeente Steenwijkerland, t.a.v. het secretariaat afdeling maatschappelijke ontwikkeling, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk).

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Bijlagen