Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan Wetering - Verzamelwijzigingsplan Wetering Oost en West

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
22-03-2017
Einddatum
02-05-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Het ontwerpwijzigingsplan Wetering - Verzamelwijzigingsplan Wetering Oost en West ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de transformatie van de locaties Wetering West 3a, Wetering Oost 2 en Wetering Oost 6a naar een bestemming ‘Wonen’.

De stukken liggen van 22-03 t/m 02-05-2017 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.WTRVwpWeteringOenW-ON01.
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://212.78.207.19:80/F82EC8FE-4641-4FB4-9E45-6A9984557EB1/

Reageren?

Over het ontwerpwijzigingsplan kunnen belanghebbende t/m 02-05-2017 mondeling of schriftelijk een zienswijze (2) naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Steenwijkerland.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).