Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: Tuk, Wethouder Zeefatstraat 10 t/m 36

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
 • 8334SM 36
 • 8334SM 26
 • 8334SM 18
 • 8334SM 24
 • 8334SM 30
 • 8334SM 12
 • 8334SM 14
 • 8334SM 10
 • 8334SM 34
 • 8334SM 20
 • 8334SM 32
 • 8334SM 16
 • 8334SM 22
 • 8334SM 28
Publicatiedatum
14-03-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Tuk, Wethouder Zeefatstraat 10 t/m 36, bouwen 2 rijen van 5 woningen en 1 rij van 4 woningen (14-03-2017)

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).