Bekendmaking intrekking diverse regelingen

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
 • Steenwijkerland
Publicatiedatum
28-03-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders hebben op 13-12-2016 besloten de volgende regelingen in te trekken:

 • Horecasanctiebeleid gemeente Steenwijkerland
 • Beleidsregels ‘detailhandel op perifere locaties’
 • Regeling Brandveiligheid en hulpverlening gemeente Steenwijkerland
 • Reclamebeleid Steenwijkerland buiten de binnenstad van Steenwijk
 • Beleid artikel 19, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
 • Beleidsregels artikel 19, lid 2 WRO betreffende toepassing provinciale vrijstellingenlijst zoals opgenomen in de Handreiking en beoordeling ruimtelijke plannen
 • Instructie voor het schoonmaken van de scholen en gymnastiekgebouwen voor de gemeente Steenwijkerland

De burgemeester heeft op 13-12-2016 besloten de volgende regeling in te trekken:

 • Beleidsregels voor evenementen op schepen
   
 • De gemeenteraad heeft op 31-01-2017 besloten de volgende regelingen in te trekken:
 • Verordening wachtlijstbeheer Wet Sociale Werkvoorziening
 • Beleidsplan ‘Werk voor wie werken kan’, reïntegratiebeleid gemeente Steenwijkerland
 • Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren
 • Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren
 • Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren
 • Verordening Programmaraad Castel Zuid    
 • Verordening op de commissie voor de Oudheidkamer Steenwijk

Rechtsgeldige bekendmaking van de besluiten vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl, onder Gemeenteblad 2017 - nr. 47573. Daar vindt u de tekst van de besluiten. Verder liggen de besluiten kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).