Ingekomen aanvragen gemeentelijk monument: Vollenhove, Bisschopstraat 56 + 56a

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 8325BD 56 a
  • 8325BD 56
Publicatiedatum
20-03-2017
Einddatum
11-04-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Op 20-03-2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gemeentelijk monument ontvangen voor: Vollenhove, Bisschopstraat 56 + 56a, verwijderen huidige aangebouwde bijgebouwen, bouwen nieuwe uitbouw en diverse werkzaamheden in en aan het gehele pand.

De stukken liggen t/m 11-04-2017 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 11-04-2017 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).