Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Vollenhove - Locatie Doeveslag-Wheeme

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
14-03-2018
Einddatum
24-04-2018
Kaart behorende bij: Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Vollenhove - Locatie Doeveslag-Wheeme

Beschrijving

De gemeenteraad heeft op 23 januari 2018 het bestemmingsplan Vollenhove - Locatie Doeveslag-Wheeme gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de bouw van 28 woningen aan de Canneveltstraat, Van Middachtenstraat, Doeveslag en de Wheeme te Vollenhove met daarbij het realiseren van parkeerplaatsen. Het betreft een herstructurering.
De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is het omzetten van gestapelde woningen naar een grondgebonden woning gelegen op de hoek Canneveltstraat/Wheeme. 

De stukken liggen van 14 maart t/m 24 april 2018 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.VLHcanneveltstrBP-VA01
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://212.78.207.19/E556DEC4-42C0-4206-8FC2-B13B8D1DC49E/

Reageren?
T/m 24 april 2018 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Verder kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 25 april 2018. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).