Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Vollenhove -locatie Aan Boord / Steiger

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8325
Publicatiedatum
21-03-2018
Einddatum
01-05-2018
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Vollenhove -locatie Aan Boord / Steiger

Beschrijving

Het ontwerpbestemmingsplan Vollenhove -locatie Aan Boord / Steiger ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de groenstrook ten noorden van de Steiger in Vollenhove t.b.v. de bouw van 4 woningen.

De stukken liggen van 21 maart t/m 1 mei 2018 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.VLHSteigerBP-ON01
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres http://212.78.207.19/5E8A475D-EE06-4C8E-8C46-67F385A0F621/

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 1 mei 2018 mondeling of schriftelijk een zienswijze (2) bij de gemeenteraad naar voren brengen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).