M.e.r. beoordelingsbesluit Vollenhove-Locatie aan Boord / Steiger

Type bekendmaking
meldingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8325
Publicatiedatum
20-03-2018
Kaart behorende bij: M.e.r. beoordelingsbesluit Vollenhove-Locatie aan Boord / Steiger

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.17 van de Wet milieubeheer het volgende bekend.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in verband met het bestemmingsplan ‘Vollenhove-Locatie Aan Boord / Steiger’ ten behoeve van de bouw van 4 woningen op 20 maart 2018 besloten dat er geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld. Zij zijn van mening dat gezien de aard van de activiteit en zorgvuldigheid waarmee de woningen worden ingepast en gerealiseerd, is uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen met zich meebrengt voor het milieu. Het opstellen van een milieueffectrapportage is dan ook niet noodzakelijk.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing voor het opstellen van een bestemmingsplan. Op grond van artikel 8.3. van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit bersluit geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r beoordelingsbesluit kunt u wel als zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).