Kennisgeving ontwerp bestemmingsplan Veneweg 166 - 255 te Wanneperveen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 7946LM 166
  • 7946LV 255
Publicatiedatum
27-03-2018
Einddatum
08-05-2018
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerp bestemmingsplan Veneweg 166 - 255 te Wanneperveen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een ontwerp van een bestemmingsplan is voorbereid voor de locaties Veneweg 166 en 255 te Wanneperveen. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de bedrijfswoningen op de genoemde locaties aan de Veneweg 166 en 255 te Wanneperveen t.b.v. reguliere bewoning. 

De stukken liggen van 28-03-2018 t/m 08-05-2018 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.WNPVenewg166255BP-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://212.78.207.19/2A747992-07B1-4951-8ECE-CE937BD8194B/

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 08-05-2018 mondeling of schriftelijk een zienswijze (2) bij de gemeenteraad naar voren brengen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).