Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Sint Jansklooster, Halleweg 16

Het ontwerpbestemmingsplan Sint Jansklooster, Halleweg 16 ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking het slopen van een bedrijfsgebouw en het realiseren van een woning aan de Halleweg 16, Sint Jansklooster.

 De stukken liggen van 20 maart t/m 30 april 2019 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.1708.STJHallewegBP-ON01

 De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/23FD589D-502D-4AA0-8602-B656C1CC66E5/

 

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 30 april 2019 mondeling of schriftelijk een zienswijze (2) bij de gemeenteraad naar voren brengen.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).