Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten
 

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

2 april 2019, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Raadsvergadering

2 april 2019,  gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl, onder Bestuur / Raadsinformatie

 

Gewijzigde beleidsregels

Het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld heeft op 4 maart 2019 de volgende gewijzigde beleidsregels vastgesteld:
 

Leidraad Participatiewet Steenwijkerland

In deze regeling zijn er verschillende met name tekstuele aanpassingen aangebracht om de leesbaarheid te bevorderen. Daarnaast wordt de manier waarop de IGSD omgaat met de vermogensvaststelling aangepast. De IGSD houdt ook rekening met een negatieve vermogenstoename.
 

Beleidsregels kinderopvang 2016

Van deze regeling wijzigt de wettelijke grondslag.

Deze beleids(regels) treden met ingang van 1 april 2019 in werking.
Het beleid ligt vanaf 1 april 2019 gedurende 6 weken kosteloos ter inzage bij de IGSD op het Werkplein Steenwijk aan de Vesting 11-13. Ook vindt u dit beleid op onze website www.igsd-sw.nl
 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).