Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Vollenhove – Oppen Swolle 1
Alsmede ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder Oppen Swolle 1 in Vollenhove

Het ontwerpbestemmingsplan Vollenhove – Oppen Swolle 1 ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het realiseren van bedrijfsbebouwing met een bedrijfswoning op het perceel Oppen Swolle 1 in Vollenhove.
Naast dit ontwerpbestemmingsplan ligt tevens ter inzage het bijbehorende ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder Oppen Swolle 1 in Vollenhove.

De stukken liggen van woensdag 11 maart 2020 tot en met 21 april 2020 ter inzage (1).
Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.VLHOppenSwolle1BP-ON01

De bijbehorende bestanden zijn te vinden via de volgende link:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/B16CF4AF-1B1F-45B9-89D9-0F3454911123/
 

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 21 april 2020 mondeling of schriftelijk een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren brengen.
 

Kennisgeving Ontwerp bestemmingsplan Blankenham - Hammerdijk 18

Het ontwerp bestemmingsplan Blankenham - Hammerdijk 18 van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming van het perceel aan de Hammerdijk 18 in Blankenham van Agrarisch – Agrarisch bedrijf 2 naar Wonen - Buitengebied.

De stukken liggen van 11 maart 2020 tot en met 21 april 2020 ter inzage (1).
Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.BKHHammerdijk18Bp-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.BKHHammerdijk18Bp-ON01

 

Reageren?

Over het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen tot en met 21 april 2020 mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).