Provincie Overijssel - terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) De Wieden

In het Natura 2000-gebied De Wieden gaan de provincie Overijssel en haar partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken. Gedeputeerde Staten hebben op 17 december 2019 het ontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor De Wieden vastgesteld. Het ontwerp-PIP De Wieden ligt inclusief bijlagen ter inzage van 24 maart tot en met 4 mei 2020.

Het PIP is opgesteld omdat de herstel- en versterkingsmaatregelen gevolgen hebben voor de bestemming en het gebruik van gronden. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld ontgronding, vernatting of het beperken van de bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een PIP. Het is daarmee te vergelijken met een bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de provincie Overijssel.