Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Marijenkampen, Ongeleg

Het ontwerpbestemmingsplan Marijenkampen, Ongeleg ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de sloop van een kippenschuur en nieuwbouw van een woning op de slooplocatie.

De stukken liggen van 1 april t/m 12 mei 2020 ter inzage (1). Het ontwerpbestemmingsplan kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Wij vragen u om zoveel mogelijk online het ontwerpplan te raadplegen. Als u vragen heeft of toch een afspraak wilt maken, dan kan dat telefonisch via het nummer 14 0521 of via de gemeentelijke website.

U kunt het ontwerpplan raadplegen via
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.MRKOngelegBP-ON01
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/46BF3CFA-E2CB-474A-A779-5C7599AC24AE/
 

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 12 mei 2020 mondeling of schriftelijk een zienswijze (2) bij de gemeenteraad naar voren brengen.

 

Voorbereidingsbesluit ‘Aanscherping planregels Wonen’, Steenwijkerland

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft in haar vergadering van 11 februari 2020 –met toepassing van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening- verklaard dat een parapluplan wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de gemeente Steenwijkerland, zoals weergegeven op de kaart die bij het voorbereidingsbesluit hoort.

Aanleiding voor dit parapluplan is een recente rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waaruit is gebleken dat in onze bestemmingsplannen geen juridische koppeling is gemaakt tussen de bestemming wonen en het begrip woning.

Verbod

In dit voorbereidingsbesluit is een verbod opgenomen. Dit verbod houdt in dat het verboden is om het gebruik van gronden of bouwwerken, gelegen binnen een bestemming waar wonen al dan niet via een functieaanduiding is toegestaan, zodanig te wijzigen dat sprake is van meer dan één huishouden per woning. Onder het begrip huishouden wordt verstaan: een persoon of groep personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan.

Mochten gronden of bouwwerken ten tijde van het in werking treden van dit voorbereidingsbesluit rechtmatig in gebruik zijn voor de huisvesting van meer dan één huishouden, dan is het verboden om het aantal huishoudens toe te laten nemen.

Inzien voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende kaart ligt met ingang van 1 april 2020 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis.

Daarnaast kunt u het besluit digitaal raadplegen via:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/A211EC09-FCF0-470F-8714-BB516443DC58/
en via:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.VbbPlanregelsWonen-VA01

Geen bezwaar of beroep

Tegen het voorbereidingsbesluit staat géén mogelijkheid tot bezwaar of beroep open.

Inwerkingtreding

Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking. Het voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar, tenzij er binnen deze periode een nieuw ontwerpplan ‘Aanscherping planregels Wonen’ ter inzage wordt gelegd. In dat geval neemt het ontwerpplan de beschermende werking van het voorbereidingsbesluit over.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).