Algemeen

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

10 maart 2020 

 Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 9.00 uur.
 De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

 Raadsvergadering

10 maart 2020  

 Raadsvergadering, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie

 

Bekendmaking vaststelling wijziging Verordening commissie bezwaarschriften

De gemeenteraad heeft op 11 februari 2020 de wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften vastgesteld. De verordening is in werking getreden op 25 februari 2020. Hierdoor is de bepaling met betrekking tot leeftijd geschrapt. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2020, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummer 48772. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit.
Verder ligt het kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift ontvangen.

 

Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Shini Dashtgoli, A., 19-04-2001 per 29-01-2020 (voornemen)
Moes, J.W., 21-08-1968 per 29-01-2020 (voornemen)  
Bernal Depaz, M.J., 12-10-1996 per 29-01-2020 (voornemen)
Ardian Gomez, F. R., 12-06-1996 per 29-01-2020 (voornemen)  
Roelofs, E.D., 09-08-2001 per 29-01-2020 (voornemen)  
Konopinski, O., 26-05-1995 per 29-01-2020 (voornemen)  

T/m 14-04-2020 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar (3) maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).