Wat vindt u van de concept Strategische Mobiliteitsvisie?

De Strategische Mobiliteitsvisie ‘Steenwijkerland duurzaam in beweging’ is in concept klaar. Het stuk ligt ter inzage. Dat betekent dat u het stuk in het gemeentehuis kunt inzien en ook online kunt bekijken. Ook kunt u erop reageren. Op donderdag 5 maart en woensdag 11 maart 2020 zijn er van 17.00 tot 20.30 uur inloopavonden over de Strategische Mobiliteitsvisie in het gemeentehuis (Vendelweg 1 in Steenwijk). Tijdens deze inloopavonden kunt u om een toelichting vragen. U bent van harte welkom.

De concept Strategische Mobiliteitsvisie is ingedeeld in 4 thema’s:

 1. Duurzaam Steenwijkerland:
  de bijdrage die mobiliteit kan leveren aan een duurzame ontwikkeling.
 2. Aantrekkelijk Steenwijkerland:
  de bijdrage die mobiliteit kan leveren aan prettig wonen en ondernemen.
 3. Gastvrij Steenwijkerland:
  de bijdrage die mobiliteit kan leveren aan de aantrekkelijkheid van het bezoeken van onze gemeente.
 4. Steenwijkerland in de regio:
  de regionale componenten van ons mobiliteitsbeleid. Hierbij gaat het om zaken die we uitsluitend op regionaal niveau kunnen bereiken.

Ook worden 6 speerpunten benoemd:  

 1. Steenwijkerland verder ontwikkelen als fiets- en wandelgemeente.
 2. Realiseren van transferpunten voor recreanten en toeristen, waar ook inwoners gebruik van kunnen maken.
 3. Basismobiliteit. In gebieden die niet worden ontsloten door het gewone openbaar vervoer zijn aanvullende mobiliteitsvoorzieningen nodig. Deelauto’s, buurtbussen, vrijwilligersvervoer of andere mobiliteitsconcepten gaan daarin een rol spelen. Dit wordt in minimaal 1 gebied toegepast. We willen deze toepassing verbinden met bestaande initiatieven in onze gemeente en deze verbinden tot een elkaar aanvullend netwerk.
 4. Werkgeversaanpak. In samenwerking met bedrijven en ondernemers wordt het aantal woon-werk- en bedrijfsverplaatsingen verduurzaamd. De gemeente Steenwijkerland gaat hier zelf als grote werkgever ook mee aan de slag. Door de gemeente worden elektrische personenauto’s aangeschaft als vervanger van auto’s op fossiele brandstof. Deze auto’s worden ook ingezet als deelauto;
 5. Het uitvoeren van minimaal twee pilots op het gebied van duurzame mobiliteit. Mogelijke pilots zijn: het fietspad als energiebron, zonnepanelen boven parkeervoorzieningen, snelheidsbeheersing door gebruik te maken van Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) of het inzetten van een zelfrijdend voertuig;
 6. Waterstof. Het initiatief voor het realiseren van een waterstof hub en -tankstation op Eeserwold wordt door de gemeente ondersteund.

Reageren

De concept Strategische Mobiliteitsvisie (pdf, 5,6 MB) (zie ook de aanvulling op de visie (pdf, 159 KB) ligt van 4 maart 2020 t/m 31 maart 2020 ter inzage (1). Over het ontwerp kan iedereen t/m 31 maart 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een inspraakreactie (2) naar voren brengen. De ingediende inspraakreacties worden verwerkt in een Reactienota. Naar verwachting zal definitieve besluitvorming over de Strategische Mobiliteitsvisie plaatsvinden in juni 2020.