Verkeer en vervoer

Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Onna – Onnase Doodweg 2 – Trafostation Steenwijk-Onna
Het ontwerpbestemmingsplan Onna – Onnase Doodweg 2 – Trafostation Steenwijk-Onna ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van het trafostation en het vervangen van transformatoren ten behoeve van de vergroting van de capaciteit.

De stukken liggen van 17 maart t/m 27 april 2021 ter inzage (1).

U kunt deze ook digitaal bekijken. Dat kan via: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.ONNtrafostationBP-ON01
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.ONNtrafostationBP-ON01

Blokzijl, nabij Burgemeester Ten Cateweg 36, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-12924.html
 

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 27 april 2021 mondeling of schriftelijk een zienswijze (2) bij de gemeenteraad naar voren brengen.

Crisis- en herstelwet
Dit ontwerpbestemmingsplan betreft tevens een project als bedoeld in Bijlage I van de Crisis- en Herstelwet. Dit houdt in dat het regime van de Crisis- en Herstelwet van toepassing is op de procedure en voorbereiding van dit bestemmingsplan.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.
(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.
(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).