Algemeen

Raadsvergadering

30 maart 2021 ,aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. 
De raadsvergadering vindt plaats via Zoom (een app voor video-overleg). Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie via de mail griffie@steenwijkerland.nl 
 

Vaststelling Beleidsregels TONK 

Burgemeester en wethouders hebben op 9-3-2021 de ‘Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Steenwijkerland’ vastgesteld. Deze regels zijn bekendgemaakt in Gemeenteblad 2021, nr. 76739, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar vindt u de volledige tekst van de beleidsregels. Deze regels zijn op 13-3-2021 in werking getreden, werken terug t/m 1-1-2021 en gelden t/m 30-6-2021. 
De beleidsregels liggen verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

Militaire oefening

In de periode van 19 t/m 23 april 2021 wordt een militaire oefening gehouden die zich afspeelt in delen van de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland.
De bebouwde kom zal hierbij vermeden worden. 

 

COVID-19

De Koninklijke Landmacht maakt deel uit van de groep van vitale organisaties en functies om Nederland te laten blijven functioneren. De Landmacht moet daarom al die tijd gereed zijn om een noodzakelijke bijdrage aan de samenleving te blijven leveren, en ook om de voorbereidingen van diverse missies te garanderen. Tegelijkertijd moet de Landmacht verdere piekbesmetting van COVID-19 binnen de Landmacht voorkomen. De richtlijnen van de Rijksoverheid moeten daarom ook zo veel als mogelijk gevolgd worden.
 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).