Algemeen

Bekendmaking vaststelling Inkoop- en aanbestedingsprotocol 2021 gemeente Steenwijkerland


Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 februari 2021 het Inkoop- en aanbestedingsprotocol 2021 gemeente Steenwijkerland vastgesteld. Ten opzichte van het vorige inkoop- en aanbestedingsprotocol is duidelijker beschreven dat de gemeente per opdracht bekijkt welke procedure geschikt en proportioneel is. In voorkomende gevallen is nu sprake van het toepassen van een ‘maatwerkprocedure’ en wordt niet langer gesproken over een afwijking op het inkoop- en aanbestedingsprotocol. Het protocol is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2021, nr. 57246 en te vinden op www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van het protocol. Het protocol is in werking getreden op 1 maart 2021.
Het inkoop- en aanbestedingsprotocol ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

Bekendmaking uitschrijving BRP 


Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Schurink, H., 29-01-1970 per 18-02-2021 (voornemen) 
Asenova, A.D., 16-09-1984 per 18-02-2021 (voornemen) 
Mulder, S.R., 24-03-2000 per 18-02-2021 (voornemen) 
T/m 03-05-2021 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar (3) maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.

 

(1) terinzagelegging
Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze
Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar
Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep
Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).