Bestemmingsplannen

Steenwijk - Prins Bernhardstraat ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de bedrijfsbestemming in een woonbestemming en daarmee de bouw van 5 woningen mogelijk te maken.

De stukken liggen van 10 maart t/m 20 april 2021 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.STWmeppelerweg40BP-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.STWmeppelerweg40BP-ON01

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 20 april 2021 mondeling of schriftelijk een zienswijze (2) bij de gemeenteraad naar voren brengen.

 

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Steenwijk - De Bult, Onderduikersweg 2

De gemeenteraad heeft op 19 januari 2021 het bestemmingsplan Steenwijk - De Bult, Onderduikersweg 2 gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het toestaan van scouting activiteiten op dit perceel. Daarnaast wordt de bouw van een clubgebouw toegestaan. De scouting wordt vanuit uit Tuk verplaatst naar deze locatie.
De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn: aanvullingen in de toelichting en het toevoegen van aanvullende onderzoeken. In de planregels is een aanscherping geweest waardoor alleen de scoutingactiviteiten zijn toegestaan op deze locatie.

De stukken liggen van 10 maart t/m 20 april 2021 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.DBUOnderduikwg2BP-VA01  

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.DBUOnderduikwg2BP-VA01   

Reageren?

T/m 20 april 2021 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Verder kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 21 april 2021. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).