Milieu

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer reguliere voorbereidingsprocedure Paasloër Allee 4 in Paasloo (zaaknummer: Z2023-00000540) 

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben maatwerkvoorschriften in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit) opgelegd voor het bedrijf op het perceel:
Paasloër Allee 4 in Paasloo, de maatwerkvoorschriften hebben betrekking op het realiseren van een windturbine met een as-hoogte van 15 meter. (1-3-2023)

Het besluit ligt ter inzage. Wanneer u de documenten in het gemeentehuis wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken via het telefoonnummer: 14 0521. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen bij omgevingsloket@odijsselland.nl onder vermelding van zaaknummer Z2023-00000540. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken, dus vóór 12 april 2023 bezwaar maken. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Gemeente Steenwijkerland, team Vergunningverlening – Handhaving - Toezicht, Postbus 162, 8330AD Steenwijk. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter. Richt uw verzoek aan de rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Dit kan ook digitaal ingediend worden bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig.

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met Omgevingsdienst IJsselland: 088 5251050. Houd het zaaknummer bij de hand.