Bekendmaking vaststelling aanwijzingsbesluit

Type bekendmaking
aanwijzingsbesluit
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
16-05-2017
Bekendmaking

Beschrijving

De burgemeester heeft op 01-05-2017 het aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopersregister gemeente Steenwijkerland vastgesteld. Dit besluit betreft het aanwijzen van het Digitaal Opkopersregister als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen op grond van het bepaalde in artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening en artikel 2, tweede lid van Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht. Handelaars zijn verplicht in dit register aantekening te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die zij verworven of voorhanden hebben. Dit draagt bij aan het bestrijden van heling. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit. Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte van het digitale Gemeenteblad waarin het is geplaatst.
Verder ligt het kosteloos ter inzage (1).Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).