Bekendmaking vaststelling Aanwijzingsbesluit deelnemers Convenant Waterplan als toezichthouder APV

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
15-05-2018
Kaart behorende bij: Bekendmaking vaststelling Aanwijzingsbesluit deelnemers Convenant Waterplan als toezichthouder APV

Beschrijving

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, hebben op 26 april 2018 het ‘Aanwijzingsbesluit deelnemers Convenant Waterplan als toezichthouder APV’ vastgesteld. Met dit besluit zijn buitengewone opsporingsambtenaren van deelnemende partijen aan het ‘Convenant Waterplan – In de kop van Overijssel’ aangewezen als toezichthouder van de APV. Hiermee kunnen zij ook toezicht houden op de naleving van de hierin gestelde bepalingen. Het Aanwijzingsbesluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2018, nr. 95915, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de regeling. Het Aanwijzingsbesluit is op 8 mei 2018 in werking getreden.
Het Aanwijzingsbesluit ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).