Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Steenwijk, Piet Hein- en van Speijkstraat

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
16-05-2018
Einddatum
26-06-2018
Kaart behorende bij: Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Steenwijk, Piet Hein- en van Speijkstraat

Beschrijving

De gemeenteraad heeft op 6 maart 2018 het bestemmingsplan Steenwijk, Piet Hein- en van Speijkstraat gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de Piet Heinstraat, de Van Speijkstraat en de Vondelstraat.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn:
Langs de Vondelstraat is aan de voorkant van de woningen de bestemming 'Tuin' opgenomen. Daarnaast zijn de voet- en gangpaden bestemd met 'Verkeer' en zijn de verschillende rijenwoningen middels bouwvlakken aangegeven. Naast de woningen aan de Piet Heinstraat is het mogelijk om garages te realiseren ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'.

De stukken liggen van 16 mei t/m 26 juni 2018 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.STWPHeinenVSpeykst-VA01

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://212.78.207.19/2BB4312F-FC9F-483C-A063-B47995E74342/

Reageren?

T/m 26 juni 2018 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Verder kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 27 juni 2018. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).