Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Scheerwolde, Steenwijkerdiep Zuid

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8371
Publicatiedatum
02-05-2018
Einddatum
13-06-2018
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Scheerwolde, Steenwijkerdiep Zuid

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Scheerwolde, Steenwijkerdiep Zuid, kadastraal bekend gemeente IJsselham, sectie P, nummers 1616 deels, 1618 deels, 1623 deels en 1625 deels, realiseren 50 visvlonders en 50 parkeerhavens
(10-04-2018)

Het plan is te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.STWDvisvlonders-VA01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/3072CC96-40D2-47B5-9F01-595FAFC64C25/

De stukken liggen van 2 mei 2018 t/m 13 juni 2018 ter inzage (1).


 
Reageren?

T/m 13 juni 2018 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).