Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Steenwijk, Troelstrastraat 18,18a,18b,18c,en 18d

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcodes)
  • 8331AV 18 d
  • 8331AV 18 c
  • 8331AV 18 a
  • 8331AV 18 b
  • 8331AV 18
Publicatiedatum
09-05-2018
Einddatum
19-06-2018
Kaart behorende bij: Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Steenwijk, Troelstrastraat 18,18a,18b,18c,en 18d

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Steenwijk, Troelstrastraat 18,18a,18b,18c,en 18d, afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van 5 woningen.
Het plan is te raadplegen op: http://212.78.207.19/4E31CDFB-0022-406C-BD1C-DBCDC499DBDF/
De bestanden zijn beschikbaar op:  http://212.78.207.19/4E31CDFB-0022-406C-BD1C-DBCDC499DBDF/

De stukken liggen van 09-05 t/m 19-06-2018 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 19-06-2018 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).