Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

De Bult, Bultweg 12, renoveren zaalaccommodatie/ kantoorruimte (02-05-2019)
De Bult, Onderduikersweg 11, bouwen bijgebouw (02-05-2019)
Giethoorn, Appensteeg 2, vergroten woning, verlengen bestaande schuur (03-05-2019)
Ossenzijl, Oudeweg 13, uitbreiden bestaande woonboerderij (05-05-2019)
Ossenzijl, Watersteate, bouwen woning Waterstaete nummer 5 (06-05-2019)
Steenwijk, Steenwijkerdiep 27, vervangen reclame gevel (06-05-2019)
Tuk, Wethouder Zeefatstraat 25, bouwen schuur met overkapping (02-05-2019)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

De Bult, Duivenslaagte 1b, brandveilig gebruik ‘De Eikenhorst’( 07-05-2019)
Giethoorn, Binnenpad 41, afwijken bestemming t.b.v. detailhandel (02-05-2019)
Kallenkote, Kallenkote 22, stallen caravans in bijgebouwen (02-05-2019)
Marijenkampen, Heideveldseweg 18, bouwen aanbouw (07-05-2019)

   
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Kuinre, Slijkenburgerdijk, kappen 72 essen en 3 wilgen (06-05-2019)

 

Rectificatie

In de Steenwijkerland Expres van 7 mei 2019 is een ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) met de verkeerde omschrijving gepubliceerd. De juiste omschrijving is:
Oldemarkt, Markerbroekweg 3, omzetten bedrijf van melkkoeien naar melkgeiten (23-04-2019)

De stukken liggen van 23 april 2019 t/m 4 juni 2019 ter inzage (1).

 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 4 juni 2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).