Algemeen

Commissie bezwaarschriften

27 mei 2019  gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk
Agenda: 19.15 uur: bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning uitbreiden van een woning locatie Henric de Cranestraat 183 in Kuinre
De stukken liggen tot en met 27 mei 2019 voor belanghebbenden in het gemeentehuis ter inzage (1).
 

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

28 mei 2019 gemeentehuis,  Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.

 

Wijziging regelingen m.b.t. Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp

De gemeenteraad heeft de volgende regelingen gewijzigd: wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Steenwijkerland 2017 (bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, nr. 112658), wijziging Verordening jeugdhulp gemeente Steenwijkerland 2017 (bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, nr. 112677), wijziging Beleidsregels Wmo gemeente Steenwijkerland 2017 (bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, nr. 113771) en wijziging Beleidsregels jeugdhulp gemeente Steenwijkerland 2017 (bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, nr. 113764). Het Gemeenteblad 2019 is te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daarin staat de volledige tekst van deze wijzigingen. De gewijzigde regelingen zijn op 10-5-2019 in werking getreden.
De gewijzigde regelingen liggen kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).