Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Binnenpad 33a, plaatsen 3 chalets (08-05-2019)
Ossenzijl, Waterstaete 1, verplaatsen van de locatie voor een centrumgebouw met B&B (05-05-2019)    
Steenwijk, Herenslagen 111, starten kapsalon aan huis (09-05-2019)    
Steenwijk, Tukseweg 75, bouwen van een berging (09-05-2019)
Steenwijk, Tukseweg 94, restaureren 6 glas in lood ramen (08-05-2019)    
Wanneperveen, Wethouder Visscherstraat 1, wijziging op verleende vergunning (10-05-2019)    
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blankenham, Hammerdijk 7, verlengen ligboxenstal (09-05-2019)
Blokzijl, Slingerpad 2, aanbrengen zonnewering begane grond en verdieping (09-05-2019)
Giethoorn, Appensteeg 3, slopen 2 bijgebouwen, bouwen bijgebouw (14-05-2019)
Giethoorn, Beulakerweg 99a, starten B&B (13-05-2019)
Giethoorn, Binnenpad 129, bouwen schuur (10-05-2019)
Kuinre, Het Anker 2, bouwen bedrijfspand en woning (13-05-2019)
Steenwijk, Gasthuisstraat 8, wijzigen en verbeteren bestaande voorgevel (14-05-2019)    
Steenwijk, Kallenkoterallee 9, verplaatsen voordeur (09-05-2019)
Sint Jansklooster, Leeuwte 23, uitbreiden B&B (14-05-2019)

 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
De Bult, Onderduikersweg 6A, aanpassen bestemming t.b.v. bestaande logiesfunctie

De stukken liggen van 22 mei 2019 t/m 1 juli 2019 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/A5D93950-7AC2-43E4-BBA1-CF24852D2640/
De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.1708.DBUOnderduikwg6aOV-ON01

 
Reageren?

T/m 1 juli 2019 kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) over dit voornemen naar voren brengen.
 

Rectificatie: verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Oldemarkt, Markerbroekweg 3, omzetten bedrijf van houden melkkoeien naar melkgeiten (23-04-2019)

De stukken liggen van 1 mei 2019 t/m 12 juni 2019 ter inzage (1).
 

Reageren?

T/m 12 juni 2019 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Appensteeg 3, slopen 2 bijgebouwen en bouwen bijgebouw (10-5-2019)

 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).