Bestemmingsplannen

Kennisgeving vaststelling herziening beheersverordening buitengebied Steenwijkerland

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 21 april 2020 de Herziening Beheersverordening Buitengebied Steenwijkerland vastgesteld.

Deze herziening heeft betrekking op het herstellen van een omissie ten aanzien van het plangebied Oosterbroek in Oldemarkt. Dit in ontwikkeling zijnde woongebied was abusievelijk van een agrarische bestemming voorzien in de beheersverordening vastgesteld op 9 december 2014. Daarnaast zijn enkele omissies in de regels van de beheersverordening hersteld.

De papieren versie van de herziening van de beheersverordening en het raadsbesluit kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Wij vragen u om de stukken zoveel mogelijk online te raadplegen. Als u vragen heeft of toch een afspraak wilt maken, dan kan dat telefonisch via het nummer 14 0521 of via de gemeentelijke website. U kunt de herziening van de beheersverordening op de website van www.ruimtelijkeplannen.nl digitaal raadplegen door te zoeken op plannummer: NL.IMRO.1708.BGBHERZIENINGBV-VA01
 
Bezwaar / Beroep
Het is niet mogelijk om bezwaar dan wel beroep aan te tekenen tegen het besluit tot vaststelling van de beheersverordening.

Inwerkingtreding
De beheersverordening treedt in werking op de eerste dag na de dag waarop deze beheersverordening bekend is gemaakt. Gelet op de datum van deze publicatie, treedt deze beheersverordening op 13 mei 2020  in werking