Algemeen

Raadsvergadering

26 mei 2020, aanvang 19.30 uur
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie.
De raadvergadering vindt plaats via Zoom (een app voor video-overleg). Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie via de mail griffie@steenwijkerland.nl
 

Vaststelling Bezoekersreglement Gemeentearchief

De gemeentearchivaris van Steenwijkerland heeft op 23-04-2020 het ‘Bezoekersreglement Gemeentearchief Steenwijkerland 2020’ vastgesteld. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2020, nr. 119942, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar vindt u de volledige tekst van het Bezoekersreglement. De regeling is op 14-05-2020 in werking getreden.
Het Bezoekersreglement Gemeentearchief ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).