Bestemmingsplannen

Anterieure overeenkomst plangebied Scheerwolde

Met inachtneming van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders
bekend dat de gemeente Steenwijkerland op 6 mei 2020 een overeenkomst heeft gesloten met projectontwikkelaar VOF Scheerwolde.

Het is een zogenaamde anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van 30 vrijstaande woningen met hoge beeldkwaliteit in het plangebied Scheerwolde door VOF Scheerwolde.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 20 mei 2020 gedurende 6 weken ter inzage.

Tegen deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er staat geen bezwaar of beroep tegen open.


Vaststelling herziening bestemmingsplan Giethoorn - Uitbreiding Hotel de Harmonie

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 21 april 2020 de herziening van het bestemmingsplan Giethoorn – Uitbreiding Hotel de Harmonie vastgesteld.

Deze herziening is vastgesteld naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State op 24 december 2019 inzake het beroep tegen het oorspronkelijke bestemmingsplan. De herziening heeft betrekking op het nader vastleggen van gebruiksmogelijkheden en de maximale omvang daarvan. Daardoor wordt voldaan aan de vereisten ten aanzien van verkeersaantrekkende werking en stikstofdepositie.

De stukken liggen ter inzage van 20 mei tot en met 30 juni 2020. De papieren versie van de herziening van het bestemmingsplan en het raadsbesluit kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Wij vragen u om de stukken zoveel mogelijk online te raadplegen. Als u vragen heeft of toch een afspraak wilt maken, dan kan dat telefonisch via het nummer 14 0521 of via de gemeentelijke website. U kunt de herziening van de beheersverordening op de website van www.ruimtelijkeplannen.nl digitaal raadplegen door te zoeken op plannummer: NL.IMRO.1708.GHNbeulakerw55BP‐VA02

Reageren?

Tot en met 30 juni 2020 kunnen belanghebbenden die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van het eerder vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 1 juli 2020. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.
 

Vaststelling bestemmingsplan Witte Paarden – Herontwikkeling Steenwijkerweg 235

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 21 april 2020 het bestemmingsplan Witte Paarden – Herontwikkeling Steenwijkerweg 235 vastgesteld en een hogere waarde vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai voor Steenwijkerweg 235 in Witte Paarden.
Het plan heeft betrekking op het perceel Steenwijkerweg 235 in Witte Paarden, kadastraal bekend gemeente Steenwijkerwold, sectie E, nummer 2720. Het betreft een herontwikkeling van het voormalige horecapand en bedrijfswoning in 5 woningen. Het gaat om 2 tweekappers en 1 vrijstaande woning.

De stukken liggen van 20 mei t/m 30 juni 2020 ter inzage. De papieren versie van dit bestemmingsplan en het raadsbesluit kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Wij vragen u om de stukken zoveel mogelijk online te raadplegen. Als u vragen heeft of toch een afspraak wilt maken, dan kan dat telefonisch via het nummer 14 0521 of via de gemeentelijke website. U kunt het bestemmingsplan online raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.WPASteenwweg235BP-VG01  

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/BEBE15C5-2137-4F96-B788-9EFA58863D65/  
 

Reageren?

T/m 30 juni 2020 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
Het bestemmingsplan treedt in werking op 1 juli 2020. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).