Algemeen

Vaststelling Nadere regels kwaliteitseisen voor voorzieningen beschermd wonen in pgb

Burgemeester en wethouders hebben op 05-11-2019 de ‘Nadere regels kwaliteitseisen voor voorzieningen beschermd wonen in pgb’ vastgesteld. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2020, nr. 101870, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar vindt u de volledige tekst van de nadere regels. De regeling is op 22-04-2020 in werking getreden.
De nadere regels liggen verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

Besluit aanwijzing toezichthouders Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004

Burgemeester en wethouders hebben op 10-03-2020 het ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Steenwijkerland 2020’ vastgesteld. Dit besluit is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2020, nr. 103737, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar vindt u ook de volledige tekst van het aanwijzingsbesluit. Dit besluit is op 23-04-2020 in werking getreden en werkt terug tot 01-01-2020.
Het aanwijzingsbesluit ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).