Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan Blankenham, Hammerdijk 12

De gemeenteraad heeft op 21 april 2020 het bestemmingsplan Blankenham, Hammerdijk 12 vastgesteld. Het plan heeft betrekking op functiewijziging van agrarisch naar woon met een bouwvlak.

De stukken liggen van 6 mei t/m 16 juni 2020 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.BKHHammerdijk12Bp-VG01

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/C83A1804-15EB-4B90-98FF-9AC205DFFC6F/

Reageren?

T/m 16 juni 2020 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
Het bestemmingsplan treedt in werking op 17 juni 2020. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.