Algemeen

Politieke Markt

1 juni 2021, Politieke Markt, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. 
De Politieke Markt vindt plaats via Zoom (een app voor video-overleg). Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie via de mail griffie@steenwijkerland.nl 
 

Wijziging Welstandsnota Steenwijkerland


Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland maken bekend dat zij voornemens zijn ten behoeve van de woningbouw op Eeserwold (Steenwijk) de gemeenteraad voor te stellen de Welstandsnota Steenwijkerland te wijzigen.

Voor het gebied Eeserwold Wonen (Eeser Buiten en Eeser Landgoed) zijn nu het welstandsbeleid en de welstandscriteria van het Beeldkwaliteitsplan Eeserwold (versie februari 2005, vastgesteld 14 juni 2005) van toepassing. Voorgesteld wordt om de onderdelen van het Beeldkwaliteitplan Eeserwold van februari 2005, die betrekking hebben op de gebieden Eeser Landgoed en Eeser Buiten, te vervangen door een nieuw Beeldkwaliteitsplan (Beeldkwaliteitsplan De Woldberg, d.d. 21 april 2021).
 
Het concept van deze wijziging van de Welstandsnota Gemeente Steenwijkerland ligt van 26 mei 2021 tot en met 6 juli 2021 ter inzage (1) in het gemeentehuis in Steenwijk.
T/m 6 juli 2021  kunnen ingezetenen van de gemeente en belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, dan wel mondeling, hun zienswijzen naar voren brengen (2). 

 

Kennisgeving Beleidskader Kleine Windmolens 

Het Beleidskader Kleine Windmolens ligt ter inzage. Het beleidskader heeft betrekking op het volledige buitengebied (met uitzondering van enkele uitsluitingsgebieden) en de bedrijventerreinen Hooidijk, Groot Verlaat, Dolderkanaal en Eeserwold in Steenwijk en Boterberg in Oldemarkt.

De stukken liggen van vanaf 26 mei t/m 6 juli 2021 ter inzage (1). Het Beleidskader Kleine Windmolens is ook digitaal in te zien via www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Duurzaam_Steenwijkerland/Gemeentelijk_beleid

Reageren?

Over het Beleidskader Kleine Windmolens kan iedereen t/m 6 juli 2021 mondeling of schriftelijk een zienswijze (3) naar voren brengen. 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).