Bestemmingsplannen

Kennisgeving voorontwerpbestemmingsplan Bergstein Wethouder Slootstraat/De Erfgenamen

Het voorontwerpbestemmingsplan Bergstein Wethouder Slootstraat/De Erfgenamen ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de ontwikkeling van 12 sociale huurwoningen binnen de nieuwbouwwijk Bergstein gelegen in de kern Tuk in de gemeente Steenwijkerland.

De stukken liggen van 26 mei t/m 6 juli 2021 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.TUKbergstein2BP-VO01 

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.TUKbergstein2BP-VO01 

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 6 juli 2021 mondeling of schriftelijk een zienswijze (2) bij de gemeenteraad naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).