Algemeen

Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

10 mei 2021 , digitaal via Zoom; aanvang 10.45 uur  
De agenda vindt u op  www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein.Vanwege corona is het niet mogelijk fysiek aanwezig te zijn bij de vergadering. Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan kunt u contact opnemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, telefoon 14 0521. 
 

Commissie bezwaarschriften

10 mei 2021, digitale hoorzitting 
19.15 uur: bezwaarschrift tegen de gedeeltelijke toewijzing en de gedeeltelijke afwijzing van het verzoek tot handhaving met betrekking tot het gebruik van de loswal ter hoogte van Kerkweg 50A in Giethoorn
Gelet op de coronamaatregelen worden de hoorzittingen digitaal via de applicatie Zoom gehouden. De stukken liggen t/m 10-05-2021 voor belanghebbenden ter inzage (1).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Laarhuis, van het secretariaat commissie bezwaarschriften, telefoon 14 0521. 


 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).