Milieu

Voornemen vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder Eesveenseweg

Burgemeester en wethouders zijn van plan, voor het (ontwerp) bestemmingsplan ´Eeserwold Werken´, een hogere waarde (53 dB) vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai op de Eesveenseweg en de Rijksweg A32.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Steenwijk, Buitensingel 5, plaatsen propaantank (25-4-2022)
Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.