Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Leiweg 7 - Steenwijkerwold

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
22-11-2017
Einddatum
02-01-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Het ontwerpbestemmingsplan bestemmingsplan Leiweg 7 - Steenwijkerwold ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op een transformatie van de bestaande kalkoentak naar het zgn. 1 ster principe met daarbij de noodzakelijke uitbreiding van de bestaande stallen en nieuwbouw van een stal aan de Leiweg 7 te Steenwijkerwold.

De stukken liggen van 22-11-2017 t/m 02-01-2018 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn= NL.IMRO.1708.SWWLeiweg7BP-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://212.78.207.19/1BB0F19F-1F87-432F-AA46-C7E40EA06D4E/

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 02-01-2018 mondeling of schriftelijk een zienswijze (2) bij de gemeenteraad naar voren brengen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).