Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning Giethoorn - uitbreiding Hotel de Harmonie

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
22-11-2017
Einddatum
02-01-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een ontwerp van een bestemmingsplan is voorbereid voor de locatie Beulakerweg 55 te Giethoorn. Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van het bestaande hotelcomplex met 27 hotelkamers aan de Beulakerweg 55 te Giethoorn. Tegelijk met het bestemmingsplan is de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het complex voorbereid.

Op 11 maart 2014 heeft de gemeenteraad van Steenwijkerland besloten dat de coördinatieregeling uit paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is op de diverse procedures voor deze ontwikkeling. De ontwerpen van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning worden gezamenlijk ter inzage gelegd voor zienswijzen en nadat een besluit is genomen gezamenlijk ter inzage gelegd voor beroep.

In het kader van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in relatie tot artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht liggen het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage, met ingang van 22 november 2017.

De stukken liggen van 22-11-2017 t/m 02-01-2018 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.GHNbeulakerw55BP-ON01
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://212.78.207.19/3BFA822A-35CC-455C-B43A-D7FC5DA98B4A/

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 02-01-2018 mondeling of schriftelijk een zienswijze (2) bij de gemeenteraad naar voren brengen.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).