Algemeen

26 november 2019 

Raadsvergadering, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie

29 november 2019  

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter  inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.

Bekendmaking Aanwijzingsbesluit locaties oudejaarshuisjes (rectificatie)
Burgemeester en wethouders hebben op 24 september 2019 het Aanwijzingsbesluit locaties voor oudejaarshuisjes vastgesteld. Daarin zijn de locaties voor oudejaarshuisjes, inclusief de maximaal toegestane aantallen per locatie vastgesteld. Abusievelijk is in het gepubliceerde besluit niet de juiste tabel opgenomen. Het besluit is daarom opnieuw gepubliceerd, nu met de juiste tabel. Het aanwijzingsbesluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2019, nr. 276147, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van het besluit. Het Aanwijzingsbesluit is op 29 oktober 2019 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.