Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan Blankenham Het Strand

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 15 oktober 2019 het bestemmingsplan Blankenham Het Strand vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het perceel ’t Strand 14 t/m 22 Blankenham en het perceel ten zuidwesten daarvan, kadastraal bekend gemeente Blankenham, sectie E, nummers 964, 965 en 925 gedeeltelijk. Het betreft de herontwikkeling van het voormalige scholgebouw OBS de Prins Willem Alexanderschool in de vorm van 5 wooneenheden en de herbestemming van de naastgelegen paardenbak ten behoeve van 4 wooneenheden in de vorm van 2 twee-onder-een-kapper.  

De stukken liggen van 6 november t/m 17 december 2019 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk (tijdens openingstijden). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/6F91E037-312B-4A69-ABB5-C49370894481/

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.BKHhetstrandBP-VA01

Reageren?

T/m 17 december 2019 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
Het bestemmingsplan treedt in werking op 18 december 2019. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.