Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Eesveen, Van Karnebeeklaan 3 A

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 8347WB 3 a
Publicatiedatum
11-10-2017
Einddatum
21-11-2017

Beschrijving

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Eesveen, Van Karnebeeklaan 3 A, slopen en herbouwen van een woning en het verleggen van het toegangspad

De stukken liggen van 11 oktober 2017 t/m 21 november 2017 ter inzage (1).

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 21 november 2017 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).