Commissie bezwaarschriften op 30 oktober 2017, Vendelweg 1,Steenwijk

Type bekendmaking
agenda en notulen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
24-10-2017
Bekendmaking

Beschrijving

30 oktober 2017    
Commissie bezwaarschriften, Vendelweg 1, Steenwijk.     

Agenda:
19.00 uur: bezwaarschriften tegen het besluit waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van 3 zelfstandige woonfuncties op de locatie Onnastraat 38 in Steenwijk.
De stukken liggen t/m 30 oktober 2017 voor belanghebbenden ter inzage.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).