Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan Veneweg 166 - 255 in Wanneperveen

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 18 september 2018 het bestemmingsplan Veneweg 166 en 255 in Wanneperveen vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de bedrijfswoningen op de genoemde locaties aan de Veneweg 166 en 255 in Wanneperveen t.b.v. reguliere bewoning.  

De stukken liggen van 03-10-2018 t/m 13-11-2018 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk (tijdens openingstijden). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.WNPVenewg166255BP-VA01

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:
http://212.78.207.19/9A9C2087-597D-4B39-979E-2BF264E064A2/
 

Reageren?

T/m 13 november 2018 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
Het bestemmingsplan treedt in werking op 14 november 2018. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

 

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Giethoorn – basisschool Beulakerweg

Het ontwerpbestemmingsplan Giethoorn – basisschool Beulakerweg ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de realisatie van een basisschool ter vervanging van de bestaande 2 basisscholen gelegen in Giethoorn Noord en Giethoorn Zuid. Het plangebied is gelegen plaatselijk bekend naast Beulakerweg 127 te Giethoorn en kadastraal bekend gemeente Brederwiede sectie B, nummer 523 en 1091 en betreft de huidige locaties van de 2 basisscholen gelegen in Giethoorn Noord en Zuid.

De stukken liggen van 3 oktober 2018 t/m 13 november 2018 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.GHNschoolgiethBP-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://212.78.207.19/DD29D73B-23D7-4181-8CEA-0B22F774B112/
 

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 13 november 2018 mondeling of schriftelijk een zienswijze (2) bij de gemeenteraad naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).