Algemeen

 Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

 Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie op 6 november 2018, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
 De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Bekendmaking vaststelling Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Steenwijkerland

Burgemeester en wethouders hebben op 25 september 2018 de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Steenwijkerland vastgesteld. De regeling is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2018, nr. 220141, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de regeling. De regeling is met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.
 

Vaststelling Verordening starterslening 2018

De gemeenteraad heeft op 09-10-2018 de Verordening starterslening gemeente Steenwijkerland 2018 vastgesteld. Met deze (gewijzigde) regeling biedt de gemeente aan starters een steuntje in de rug bij de aankoop van hun eerste woning. De wijziging heeft onder meer betrekking op de verhoging van het maximale aankoopbedrag voor een woning van € 185.000,- naar € 200.000,-. Verder is de lening nu ook van toepassing op nieuwbouwwoningen. De verordening is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2018, nr. 221677, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de regeling. De verordening is op 20-10-2018 in werking getreden.
De verordening ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.
 

Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
K. Gołębiewski, 12-10-1991, 8356 DN per 20-09-2018 (voornemen)
P.D.  Mikołajewski, 03-12-1990, 8356 DN per 20-09-2018 (voornemen)
P.K. Mikołajewski, 02-11-1986, 8356 DN per 20-09-2018 (voornemen)
D.Q. Paas, 31-10-1990, 8331 PK per 20-09-2018 (voormemen)
J. Schrijver, 18-10-1950, 8356 DN per 20-09-2018 (voornemen)
T/m 29-11-2018 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar (3) maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).